Bookmark and Share     Home.   About Us.   Member.   Site Map.   Complaint.
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า*
ปั๊มน้ำมัน
- ปั้มน้ำมัน - OP
มิเตอร์น้ำมัน
- มิเตอร์น้ำมัน - ME
มอเตอร์ไฟฟ้า
- มอเตอร์ไฟฟ้า - MO
สินค้าสไตล์ย้อนยุค Srifah's Vintage Editions
- SP_Vintage Style
- SP_NZ
- SP_RP
สินค้า&บริการพันธมิตร
- สินค้าดี ๆ P
- บริการคุณภาพ S
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
free webpage hit counter
Free Web Counters
    Pump_Srifah
การขออนุญาติเก็บน้ำมัน << คลิก
การขออนุญาติเก็บน้ำมัน << คลิก
รหัสสินค้า : SP_SP3
ชื่อสินค้า : การขออนุญาติเก็บน้ำมัน << คลิก
รายละเอียด
: การขออนุญาตเก็บน้ำมัน

การแจ้ง และการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม ตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

1.) กิจการที่ต้องแจ้งการประกอบกิจการก่อนการประกอบกิจการ ได้แก่ กิจการควบคุมประเภทที่ 2 ดังนี้

1. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2 (โรงงานขนาดเล็ก หรือเพื่อการเกษตร)
     - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟน้อย ไม่เกิน 15,000 ลิตร
     - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟปานกลาง ไม่เกิน 1,000 ลิตร
     - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟมาก ไม่เกิน 454 ลิตร
2. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ 1 (ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)
     - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อยในถังเก็บบนดิน ไม่เกิน 10,000 ลิตร
     - หรือเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากหรือไวไฟปานกลางรวมกันไม่เกิน 454 ลิตร
3. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน)
     - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ไม่เกิน 454 ลิตร
     - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ไม่เกิน 454 ลิตร
     - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ไม่เกิน 454 ลิตร
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่ 1 (ปั๊มทางน้ำขนาดเล็ก)
     - ให้บริการแก่ยานพาหนะทางน้ำ
     - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟน้อยหรือไวไฟปานกลางไม่เกิน 10,000 ลิตร
     - เก็บน้ำมันในถังเก็บน้ำมันบนพื้นดิน หรือในโป๊ะเหล็ก
2.) การที่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการก่อนการประกอบกิจการ ได้แก่ กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ดังนี้
1. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3 (โรงงานขนาดใหญ่)
     - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย เกิน 15,000 ลิตร
     - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง เกิน 1,000 ลิตร
     - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก เกิน 1,000 ลิตร และทั้งหมดรวมกันปริมาณไม่เกิน 500,000 ลิตร
2. คลังน้ำมันเชื้อเพลิง
     - สถานที่ที่ใช้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณรวมเกิน 500,000 ลิตร
3. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก (สถานีบริการมาตรฐานริมถนนใหญ่)
- ติดถนนสาธารณะกว่าไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือถนนส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 10 เมตร และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข (สถานีบริการมาตรฐานริมถนนซอย)
- ติดถนนสาธารณะน้อยกว่า 12 เมตร หรือถนนส่วนบุคคลน้อยกว่า 10 เมตร และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อยในถัง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงบนพื้นดินเกิน 10,000 ลิตร หรือเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง หรือไวไฟ น้อยไวในถังใต้พื้นดินปริมาณไม่เกิน 5,000 ลิตร
5. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ 2 (ถังลอยริมถนนใหญ่)
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงบนพื้นดินเกิน 10,000 ลิตร หรือเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง หรือไวไฟน้อยไว้ในถังใต้พื้นดินปริมาณไม่เกิน 5,000 ลิตร
6. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลง ประเภท จ ลักษณะที่ 2 (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)
- ให้บริการแก่ยานพาหนะทางน้ำ
- ให้บริการแก่ยานพาหนะทางน้ำไวไฟน้อยหรือไวไฟปานกลาง ปริมาณเกิน 10,000 ลิตร
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงบนพื้นดินหรือในโป๊ะเหล็ก
7. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ฉ (สถานีบริการอากาศยาน)
- ให้บริการแก่อากาศยาน

 การยื่นแจ้ง และขออนุญาต กรุงเทพมหานคร ยื่นที่ กรมธุรกิจพลังงาน 222 อาคารฐานเศรษฐกิจ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900โทร. 0 2513 8942-7 ต่อ 1026 โทรสาร.0 2513 9460 ต่างจังหวัด ยื่นที่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมธุรกิจพลังงาน


การขออนุญาตค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

1.ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
     -ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อสำนักงานเขต
     -ต่างจังหวัด ติดต่อสำนักงานเทศบาล, อบต.
2.ขออนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออก
     -กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท
     -สำนักงานเขต
     -เทศบาล
     -อบต.
3.ขออนุญาตประกอบกิจการค้าน้ำมัน
     -สำนักงานเขต
     -เทศบาล
     -อบต.

 ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th


สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง มี 3 ลักษณะ ดังนี้.

ลักษณะที่ 1.
     -สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณไม่เกิน 40 ลิตร
     -สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณไม่เกิน 227 ลิตร
     -สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน 454 ลิตร
ลักษณะที่ 2.
     -สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร
     -สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร
     -สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร
ลักษณะที่ 3. -สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 454 ลิตร ขึ้นไป
     -สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณ เกิน 1,000 ลิตร ขึ้นไป
     -สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน 15,000 ลิตร ขึ้นไป
(ปริมาณทั้งหมดรวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 ลิตร)

 ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมธุรกิจพลังงาน


ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

     1.ชนิดไวไฟมาก ได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เช่นน้ำมันเบนซิน 91, 95 ฯลฯ
     2.ชนิดไวไฟปานกลาง ได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟ ตั้งแต่ 37.8 องศาเซลเซียส ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส เช่นน้ำมันก๊าด น้ำมันสำหรับเครื่องบิน ฯลฯ
     3.ชนิดไวไฟน้อย ได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟ ตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียส ขึ้นไป เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

 แหล่งที่มาข้อมูล :

     -พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
     -กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
 ติดต่อเราวันนี้ พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุด.

ต้องการทราบรายเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายขาย.โทร. 089 014 3910    E-mail : srifahshop@gmail.com
ฝ่ายช่าง.โทร. 089 773 6882
Social Media :
Line ID : srifahshop
Line ID : @723pqizl (มี@ด้วยนะค่ะ)
Address : 2/45 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านจิตตกาญจน์ ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เปิดบริการ 08.30 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกต์)

Tagged : จำหน่ายตู้จ่ายน้ำมันมือเก่า-ใหม่, ติดตั้ง-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์, รับซื้อตู้จ่ายน้ำมันมือสอง, จำหน่ายอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงหัวจ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, ช่างซ่อมอุปกรณ์น้ำมัน, จำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน, จำหน่ายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว, ตู้จ่ายน้ำมันอัจฉริยะ, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์น้ำมัน, อุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนปั้มเติมน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน, จำหน่ายอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์น้ำมัน, จำหน่าย-ซ่อมชุดมิเตอร์ติดรถน้ำมัน, จำหน่ายปั้มมือหมุน, ขายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว, ขายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว5ลิตร, ขาย-ซ่อมปั้มมือหมุน, ขาย-ซ่อมปั้มหลอดแก้ว, ขาย-ซ่อมปั้มหลอดแก้ว5ลิตร, จำหน่าย-ซ่อมปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ, จำหน่าย-ซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้งอุปกรณ์น้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงหัวจ่ายน้ำมัน, บริการ-ติดตั้งหัวปั้มเติมน้ำมัน, ขาย-ซ่อมFill-Rite meter, Fill-Rite-USA, Meter-Fill-Rite-USA, บริการปรึกษาปัญหาตู้จ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอุปกรณ์น้ำมัน, ราคาตู้จ่ายน้ำมัน, ราคาหัวจ่ายน้ำมัน, ราคาปั้มจ่ายน้ำมัน, ราคาหัวปั้มเติมน้ำมัน, ราคาปั้มจ่ายน้ำมัน, ราคาตู้น้ำมัน, ช่างซ่อมอุปกรณ์น้ำมัน, ช่างซ่อมปั้มน้ำมัน, ช่างซ่อมหัวจ่ายน้ำมัน, ช่างซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน, บริการซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน, บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์น้ำมัน, ตู้น้ำมัน, ปั๊มหลอดน้ำมัน, ปั๊มดูดน้ำมัน, ปั๊มเคลื่อนที่ได้, ชุดดูดถ่ายน้ำมันเคลื่อนที่, หัวจ่ายน้ำมัน, ตู้น้ำมันถูกถูก, ปั๊มน้ำมัน, หัวฉีดน้ำมัน, มิเตอร์น้ำมัน, มอเตอร์น้ำมัน, ฟิวไร้ท, ปั๊มน้ำมันเติมรถกระบะ, น้ำยาวัดน้ำมัน, น้ำยาวัดน้ำ, ตู้แมคคานิกส์, ตู้ดิจิตอล, ตู้น้ำมันตัวเลขดิจิตอล, ชุดปั๊มน้ำมัน, อะไหล่ปั๊มน้ำมัน, ชุดดูดจ่ายน้ำมันใช้แบตเตอร์รี่, ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันใช้ไฟแบตเตอร์ใช้ไฟ12vโวลว์, 24vโวลว์.แบตเตอร์รถยนต์, แบตเตอร์รี่รถยนต์ใช้กับปั๊มน้ำมันดูดจ่าย, อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน, อุปกรณ์รถน้ำมัน, อะไหล่รถน้ำมัน, ถังน้ำมัน, ชุดวัดค่าน้ำมัน, ชุดตรวจสอบน้ำมัน, รถบรรทุกน้ำมันอะไหล่, วาล์วเปิดปิดน้ำมัน

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
Follow Us.    Pump_Srifah
Id: @723pqizl (มี@ข้างหน้าด้วยค่ะ)
><
โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
Blogger - ศรีฟ้าโปรเกรส
  Blogger_SrifahProgress
มุมนักเสี่ยงโชค
  ผลสลากออมสิน
  ตรวจผลล็อตเตอรี่
การสื่อสาร
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
สถานีโทรทัศน์
  ทีวีสี ช่อง 3
  ทีวีสี ช่อง 5
  ทีวีสี ช่อง 7
  ทีวีสี ช่อง 9
เนื้อหา.สาระ ดีดี
  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
  ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยรัฐ
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  สยามธุรกิจ
  สยามรัฐ
  เดลินิวส์
  แนวหน้า
บริการ
  เช็คราคาสินค้า