Bookmark and Share     Home.   About Us.   Member.   Site Map.   Complaint.
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า*
ปั๊มน้ำมัน
- ปั้มน้ำมัน - OP
มิเตอร์น้ำมัน
- มิเตอร์น้ำมัน - ME
มอเตอร์ไฟฟ้า
- มอเตอร์ไฟฟ้า - MO
สินค้าสไตล์ย้อนยุค Srifah's Vintage Editions
- SP_Vintage Style
- SP_NZ
- SP_RP
สินค้า&บริการพันธมิตร
- สินค้าดี ๆ P
- บริการคุณภาพ S
free webpage hit counter
Free Web Counters
    Pump_Srifah

ปิโตรเลียม (Petroleum) น่ารู้..(กำเนิดปิโตรเลียม)

ปิโตรเลียมน่ารู้

          ปิโตรเลียม (Petroleum) (Petra (หิน) + Oleum (น้ำมัน) รวมหมายถึง "น้ำมัน ที่ได้จาก หิน") หรือ น้ำมันดิบเป็นของเหลวไวไฟที่เกิดเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วยสถานะต่างๆ ของสารผสมกันอย่างซับซ้อน ระหว่างไฮโดรคาร์บอน กับ สารประกอบอินทรีย์วัตถุ ซึ่งพบในชั้นธรณีวิทยา หรือ ใต้ผิวโลก เป็นเชื้อเพลิงของซากดึกดำบรรพ์ เกิดได้จาก ซากสิ่งมีชีวิต หรืออื่นๆ จะเป็นตัวประกอบหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ และ ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) นอกจากนี้สารอินทรีย์ที่มีกำมะถัน ออกซิเจน และ ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอีกหลายชนิด ทั้งนี้ น้ำมันดิบจะมีคุณลักษณะ และ คุณสมบัติแตกต่างกัน ทั้งนี้ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ไปตามสัดส่วนของไฮโดรคาร์บอน ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งจะผิดแผกไปตามที่มา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดคุณค่าของน้ำมัน การกำหนดวิธีการ และ กระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการกลั่นน้ำมันต่อไป

กำเนิดปิโตรเลียม

          ความรู้เกี่ยวกับการเกิดของน้ำมันนั้น เคยมี นักโบราณคดีเชื่อว่า เมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล อารยธรรม บาบิโลเนีย เป็นกลุ่มแรกที่มีการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแทนไม้ และเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนเป็นชาติแรกที่มีการทำเหมืองถ่านหิน และ ขุดเจาะบ่อแก๊สธรรมชาติลึกเป็นระยะร้อยเมตรได้

          ซามูเอล เอ็ม เกียร์ (Samuel M. Kier) เป็นบุคคลแรกที่ถือได้ว่าขุดพบน้ำมัน โดยในปี พ.ศ. 2391 เขาได้ขุดพบน้ำมันโดยบังเอิญจากบ่อที่เขาขุดขึ้นบนฝั่งแม่น้ำอัลเลเกนี (Allegheny) ในรัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย (Pennsylvania) และตั้งชื่อน้ำมันดังกล่าวว่า น้ำมันซีนีกา (Seneca oil) ซึ่งเป็นชื่อพื้นเมืองอเมริกัน ต่อมาเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันปลาวาฬ ซึ่งขณะนั้นนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แสงสว่าง และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการแสวงหาปิโตรเลียมมาใช้ทดแทน และนำไปสู่การจัดตั้งบริษัทเจาะหาน้ำมันชื่อ บริษัทซีนีกาออยส์ จำกัด (Seneca Oil Company) ขึ้นมา

          ในช่วงปี พ.ศ. 2402 เป็นช่วงของ ยุคตื่นน้ำมัน ซึ่งเริ่มจากการที่ เอ็ดวิน แอล เดรก (Edwin L. Drake) ถูกส่งไปเจาะสำรวจหาน้ำมันที่เมืองทิทัสวิลล์ (Titusville) ในรัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย (Pennsylvania) และเขาได้ขุดพบน้ำมันที่ระดับความลึก 69.5 ฟุต โดยมีน้ำมันไหลออกมาด้วยอัตรา 10 บาเรลต่อวัน จึงถือเป็นการเริ่มต้นธุรกิจน้ำมันในเชิงพาณิชย์ของโลกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

          มีการตั้งทฤษฎีมากมาย แต่ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด คือ ทฤษฎีทางอินทรีย์เคมี (Organic Theory) ที่อาศัยหลักการทางอินทรีย์เคมี และชีวเคมีประกอบเข้าด้วยกัน นั่นคือ ปิโตรเลียมเกิดจากการทับถม และแปรสภาพของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในชั้นหินใต้พื้นผิวโลก กล่าวคือ สิ่งมีชีวิตทั้งพืช และ สัตว์ที่เจริญเติบโต และอาศัยอยู่ในโลกนับหลายล้านปีมาแล้ว เมื่อตายลงจะตกตะกอนจมลง หรือถูกกระแสน้ำพัดมาจมลง ณ บริเวณที่เป็นทะเลหรือทะเลสาบในขณะนั้นแล้วคลุกเคล้าพร้อมทั้งถูกทับถมด้วยชั้นกรวด ทราย และโคลนตมที่แม่น้ำพัดพามาสลับกันเป็นชั้นๆ ตลอดเวลา

          เมื่อชั้นตะกอนต่างๆ ถูกทับถมมากขึ้นจนหนานับเป็นร้อยๆ พันๆ เมตร เกิดน้ำหนักกดทับกลายเป็นชั้นหินต่างๆ เช่น ชั้นหินทราย, ชั้นหินปูนและชั้นหินดินดาน ความกดดันจากชั้นหินเหล่านี้กับความร้อนใต้ผิวพื้นโลก และการสลายตัวของอินทรียสารโดยแบคทีเรียที่ไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic Bacteria) ทำให้ซากพืชและสัตว์สลายตัวกลายสภาพเป็นหยดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหรือปิโตรเลียม โดยมีธาตุไฮโดรเจนและธาตุคาร์บอนซึ่งได้จากการสลายตัวของอินทรียสารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นนี้ เมื่อถูกบีบอัดจากน้ำหนักของชั้นหินที่กดทับก็จะเคลื่อนที่เข้าไปตามช่องว่างระหว่างเม็ดทรายหรือชั้นหินที่มีรูพรุน โดยมีชั้นหินเนื้อแน่นปิดทับอยู่

          ช่วงเวลาการเกิดปิโตรเลียมใช้เวลานานหลายล้านปี ระหว่างนั้นพื้นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทะเลตื้นขึ้น เขาเตี้ยลง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ดังนั้น พื้นทะเลที่มีน้ำมันก็อาจจะเปลี่ยนไปกลายเป็นพื้นดินได้และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่ผิวโลก พื้นทะเลก็อาจจะกลายเป็นภูเขาได้ จึงเป็นเหตุให้พบน้ำมันในบริเวณที่มีสภาพภูมิประเทศต่างๆ กัน เช่น ในป่า, ชายฝั่งทะเลหรือทะเลทราย เป็นต้น

          เมื่อเกิดน้ำมันขึ้นที่พื้นที่แห่งหนึ่งแล้ว มันมักจะไหลไปสู่แหล่งอื่น โดยอาศัยความดันที่เกิดจากพื้นหินที่ทับถมลงมาบนแอ่งน้ำมันนั้นภายใต้เวลานานๆ น้ำมันก็จะถูกบีบออกจากแหล่งกำเนิด ถ้าหากมีช่องให้ไปได้ตามรูซึม หรือรอยแตกของพื้นหินเข้าไปยังที่ใหม่ อาจเป็นด้านบน ด้านข้างหรือด้านล่างได้ ถ้าซึมขึ้นข้างบนอาจจะมาถึงผิวดินทำให้เห็นน้ำมันในที่ต่างๆ ได้ แต่บางทีก็ไหลซึมได้ไม่ตลอด เพราะเมื่อเข้าไปอยู่ในชั้นหินชนิดทึบกั้นไว้ การที่น้ำมันจะไปรวมกันเป็นแอ่งได้ต้องมีหินพรุนที่มีลักษณะพื้นที่อุ้มน้ำมันไว้ได้ เช่น ชั้นหินทราย และ ชั้นหินปูน (Cracked Limestone)

รูปภาพประกอบ : http://geomatics-tech.blogspot.com/2013/04/blog-post.html

          ประกอบกับองค์ประกอบทางธรณีวิทยาของหินรอบๆ แอ่งน้ำมันนั้นเป็นหินแน่นที่มีลักษณะที่จะกั้นไม่ให้น้ำมันหนีไปที่อื่นได้ ปิโตรเลียมจะอยู่ในหินพรุนเหล่านั้น เช่นเดียวกับน้ำซึมในทรายหรือน้ำซึมในรูพรุนของฟองน้ำ

แหล่งที่มา.
- เว็บไซต์ วิกิพีเดีย..
- www.google.co.th
----------------------------------------------------------------------------------------------
ต้องการทราบรายเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายขาย.โทร. 089 014 3910 | 02 926 7121 |*คุณณัฐชยา(น้ำฝน)*
E-mail : srifahshop@gmail.com
ฝ่ายช่าง.โทร. 089 773 6882
Web Site : http://www.pumpprogress.com/
Social Media :
Facebook : https://www.facebook.com/srifah.pumpprogress
Twitter : https://twitter.com/Pump_Srifah
Line ID : srifahshop
Address : 2/45 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านจิตตกาญจน์ ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
________________________________________
Tagged : จำหน่ายตู้จ่ายน้ำมันมือเก่า-ใหม่, ติดตั้ง-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์, รับซื้อตู้จ่ายน้ำมันมือสอง, จำหน่ายอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงหัวจ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, ช่างซ่อมอุปกรณ์น้ำมัน, จำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน, จำหน่ายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว, ตู้จ่ายน้ำมันอัจฉริยะ, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์น้ำมัน, อุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนปั้มเติมน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน, จำหน่ายอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์น้ำมัน, จำหน่าย-ซ่อมชุดมิเตอร์ติดรถน้ำมัน, จำหน่ายปั้มมือหมุน, ขายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว, ขายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว5ลิตร, ขาย-ซ่อมปั้มมือหมุน, ขาย-ซ่อมปั้มหลอดแก้ว, ขาย-ซ่อมปั้มหลอดแก้ว5ลิตร, จำหน่าย-ซ่อมปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ, จำหน่าย-ซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้งอุปกรณ์น้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงหัวจ่ายน้ำมัน, บริการ-ติดตั้งหัวปั้มเติมน้ำมัน, ขาย-ซ่อมFill-Rite meter, Fill-Rite-USA, Meter-Fill-Rite-USA, บริการปรึกษาปัญหาตู้จ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอุปกรณ์น้ำมัน, ราคาตู้จ่ายน้ำมัน, ราคาหัวจ่ายน้ำมัน, ราคาปั้มจ่ายน้ำมัน, ราคาหัวปั้มเติมน้ำมัน, ราคาปั้มจ่ายน้ำมัน, ราคาตู้น้ำมัน, ช่างซ่อมอุปกรณ์น้ำมัน, ช่างซ่อมปั้มน้ำมัน, ช่างซ่อมหัวจ่ายน้ำมัน, ช่างซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน, บริการซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน, บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์น้ำมัน, ตู้น้ำมัน, ปั๊มหลอดน้ำมัน, ปั๊มดูดน้ำมัน, ปั๊มเคลื่อนที่ได้, ชุดดูดถ่ายน้ำมันเคลื่อนที่, หัวจ่ายน้ำมัน, ตู้น้ำมันถูกถูก, ปั๊มน้ำมัน, หัวฉีดน้ำมัน, มิเตอร์น้ำมัน, มอเตอร์น้ำมัน, ฟิวไร้ท, ปั๊มน้ำมันเติมรถกระบะ, น้ำยาวัดน้ำมัน, น้ำยาวัดน้ำ, ตู้แมคคานิกส์, ตู้ดิจิตอล, ตู้น้ำมันตัวเลขดิจิตอล, ชุดปั๊มน้ำมัน, อะไหล่ปั๊มน้ำมัน, ชุดดูดจ่ายน้ำมันใช้แบตเตอร์รี่, ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันใช้ไฟแบตเตอร์ใช้ไฟ12v.-24v.แบตเตอร์รถยนต์, แบตเตอร์รี่รถยนต์ใช้กับปั๊มน้ำมันดูดจ่าย, อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน, อุปกรณ์รถน้ำมัน, อะไหล่รถน้ำมัน, ถังน้ำมัน, ชุดวัดค่าน้ำมัน, ชุดตรวจสอบน้ำมัน, รถบรรทุกน้ำมันอะไหล่, วาล์วเปิดปิดน้ำมัน
ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
Follow Us.    Pump_Srifah
Id: @723pqizl (มี@ข้างหน้าด้วยค่ะ)
><
โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
Blogger - ศรีฟ้าโปรเกรส
  Blogger_SrifahProgress
มุมนักเสี่ยงโชค
  ผลสลากออมสิน
  ตรวจผลล็อตเตอรี่
การสื่อสาร
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
สถานีโทรทัศน์
  ทีวีสี ช่อง 3
  ทีวีสี ช่อง 5
  ทีวีสี ช่อง 7
  ทีวีสี ช่อง 9
เนื้อหา.สาระ ดีดี
  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
  ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยรัฐ
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  สยามธุรกิจ
  สยามรัฐ
  เดลินิวส์
  แนวหน้า
บริการ
  เช็คราคาสินค้า