Bookmark and Share     Home.   About Us.   Member.   Site Map.   Complaint.
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า*
ปั๊มน้ำมัน
- ปั้มน้ำมัน - OP
มิเตอร์น้ำมัน
- มิเตอร์น้ำมัน - ME
มอเตอร์ไฟฟ้า
- มอเตอร์ไฟฟ้า - MO
สินค้าสไตล์ย้อนยุค Srifah's Vintage Editions
- SP_Vintage Style
- SP_NZ
- SP_RP
สินค้า&บริการพันธมิตร
- สินค้าดี ๆ P
- บริการคุณภาพ S
free webpage hit counter
Free Web Counters
    Pump_Srifah

เครื่องหมาย Trust Mark คืออะไร ดูได้ที่นี่..!

Trustmark คืออะไร

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เรียกสั้นๆว่า "Trustmark" นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ว่า เว็บไซต์นั้น 
ได้ผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด และกรมฯ ให้การรับรองว่า เว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้

ประโยชน์ Trustmark

 • แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ของท่าน มีความน่าเชื่อถือ มีแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ดี ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว

 • เว็บไซต์ของท่าน มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 • สร้างความแตกต่างและสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับเว็บไซต์ของท่าน

 • ขยายโอกาสในการสร้างตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้า/บริการของท่าน

 • เป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับเว็บไซต์ของท่าน

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับเว็บไซต์ของท่าน โดยกรมฯจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องหมายรับรองฯ ตลอดจนมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฯ โดยจัดแบ่งตามประเภทหมวดหมู่สินค้า/บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์กรมฯ ได้โดยสะดวก

คุณสมบัติผู้ขอ Trustmark

1. เป็นนิติบุคคล
2. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
3. เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้น
4. มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับการขอใช้เครื่องหมายรับรองฯ

หลักเกณฑ์ Trustmark

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 8 ข้อ ได้แก่ 

1. ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Operational Transparency)

เว็บไซต์ของท่านต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วิธีการติดต่อ ฯลฯ
เพื่อแสดงความมีตัวตนของท่านและเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อหรือสอบถามได้

2. การตลาดและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Marketing Practices)

 • การโฆษณา การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสม
  ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี

 • จะต้องไม่กระทำการหลอกลวงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า/บริการ 
  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า/บริการ

3. การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ(Adequate and Timely Information About Offers)

 • เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  ในเรื่องของ

  • ข้อมูลของสินค้า / บริการ

  • ราคาสินค้าหรือบริการ (หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภาษี,ค่าบริการจัดส่ง ฯลฯ ต้องระบุให้ชัดเจน)

  • วิธีการและระยะเวลาในการชำระราคาค่าสินค้า/บริการ

  • ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ฯลฯ

4. การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการ(Acknowledgement of Order and Fulfillment) 

 • เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีระบบทบทวนและยืนยันการสั่งซื้อ และมีทางเลือกในการยกเลิก
  หรือยืนยันการทำธุรกรรม

 • เว็บไซต์ของท่านควรมีจัดเตรียมแบบฟอร์มการสั่งซื้อและวิธีการกรอกข้อมูลที่ชัดเจน 
  และควรมีใบยืนยันการสั่งซื้อเพื่อให้บริโภคเข้าไปตรวจสอบหรือติดต่อได้

 • การจัดส่งสินค้า/บริการจะต้องระบุวิธีการและระยะเวลาที่ชัดเจน และดำเนินการ
  จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.ระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม (Transactional Security)

 • เว็บไซต์ของท่านต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํา
  ธุรกรรมของผู้ซื้อหรือผู้ขาย โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน
  เป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บและส่งผ่าน

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy)

7. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค(Consumer Inquiries and Complaints)

 • เว็บไซต์ของท่าน ต้องจัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการตอบข้อสงสัย
  และมีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น และจะ ต้องมีการตอบสนองข้อร้องเรียน
  หรือข้อสอบถาม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถาม

8. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children) 

 • กรณีเว็บไซต์ของท่านมีสินค้าหรือบริการอาจมีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน
  จะต้องจัดให้มีข้อความเตือนบนเว็บไซต์ เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน
  เช่น การห้ามจําหน่ายสุราและบุหรี่ ให้แก่เด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เด็กและเยาวชน
  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะซื้อสินค้าหรือบริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน 
  ห้ามเด็กและเยาวชนออกไปพบกับคนแปลกหน้าตามลําพังโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย เป็นต้น

 *** หมายเหตุ หลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้ง 8 ข้อ ได้นำมาปรับย่อให้ดูเข้าใจได้ง่ายขึ้น
กรุณาอ่านรายละเอียดข้อบังคับการใช้เครื่องหมายรับรองฯ ตามลิงค์ด้านล่าง
ข้อบังคับเครื่องหมายรับรองฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อบังคับเครื่องหมายรับรองฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548

ขั้นตอนการสมัคร 

ขั้นตอนที่ 1 

ยื่นสมัครสมาชิก โดยคลิกที่เมนู สมัคร Trustmark > ยื่นสมัครTrustmark

ขั้นตอนที่ 2 

กรอกเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดโดเมนเนม แล้วกดปุ่มตกลง

ขั้นตอนที่ 3 

ระบบจะยืนยัน Email ที่จะจัดส่ง Username และPassword โดยระบบจะจัดส่งไปยัง Email ที่ผู้ประกอบการได้ให้ไว้เมื่อ
ตอนจดเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ 4 

นำ Username และ Password ที่ได้รับมาใช้ในการลงทะเบียน โดยคลิกที่เมนู สมัคร Trustmark > ลงทะเบียน 
แล้วทำการ Login

ขั้นตอนที่ 5 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในขั้นตอนที่1 ถึง 8 ให้ครบทุกหลักเกณฑ์

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อกรอกข้อมูลหลักเกณฑ์ครบแล้ว ระบบจะทำการ Email แจ้งTracking ID  เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียน 
โดยคลิกที่เมนู สมัคร Trustmark > ตรวจสอบ ปรับปรุงสถานะ

 • กรณีผลการพิจารณาคือ ไม่ผ่าน ให้ทำการปรับปรุงการลงทะเบียน

 • กรณีผลการพิจารณาคือ ผ่าน รับ Username กับ Password เพื่อเข้าเมนูส่วนสมาชิก เพื่อรับ code trustmark 
  ไปวางที่เว็บไซต์ของตนเพื่อแสดงรูปเครื่องหมาย และใช้Username และ Password ดังกล่าวในการ Login 
  ในส่วนของสมาชิก เพื่อรับ/ดูข้อมูล และทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองฯ ที่ได้รับ

 27 มีนาคม 2556 , 09:00 น.

ต้องการทราบรายเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายขาย.โทร. 089 014 3910 | 02 926 7121 |*คุณณัฐชยา(น้ำฝน)*
E-mail : srifahshop@gmail.com
ฝ่ายช่าง.โทร. 089 773 6882
Web Site : http://www.pumpprogress.com/
Social Media :
Facebook : https://www.facebook.com/srifah.pumpprogress
Twitter : https://twitter.com/Pump_Srifah
Line ID : srifahshop
Address : 2/45 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านจิตตกาญจน์ ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
________________________________________
Tagged : จำหน่ายตู้จ่ายน้ำมันมือเก่า-ใหม่, ติดตั้ง-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์, รับซื้อตู้จ่ายน้ำมันมือสอง, จำหน่ายอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงหัวจ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, ช่างซ่อมอุปกรณ์น้ำมัน, จำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน, จำหน่ายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว, ตู้จ่ายน้ำมันอัจฉริยะ, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์น้ำมัน, อุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนปั้มเติมน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน, จำหน่ายอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์น้ำมัน, จำหน่าย-ซ่อมชุดมิเตอร์ติดรถน้ำมัน, จำหน่ายปั้มมือหมุน, ขายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว, ขายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว5ลิตร, ขาย-ซ่อมปั้มมือหมุน, ขาย-ซ่อมปั้มหลอดแก้ว, ขาย-ซ่อมปั้มหลอดแก้ว5ลิตร, จำหน่าย-ซ่อมปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ, จำหน่าย-ซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้งอุปกรณ์น้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงหัวจ่ายน้ำมัน, บริการ-ติดตั้งหัวปั้มเติมน้ำมัน, ขาย-ซ่อมFill-Rite meter, Fill-Rite-USA, Meter-Fill-Rite-USA, บริการปรึกษาปัญหาตู้จ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอุปกรณ์น้ำมัน, ราคาตู้จ่ายน้ำมัน, ราคาหัวจ่ายน้ำมัน, ราคาปั้มจ่ายน้ำมัน, ราคาหัวปั้มเติมน้ำมัน, ราคาปั้มจ่ายน้ำมัน, ราคาตู้น้ำมัน, ช่างซ่อมอุปกรณ์น้ำมัน, ช่างซ่อมปั้มน้ำมัน, ช่างซ่อมหัวจ่ายน้ำมัน, ช่างซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน, บริการซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน, บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์น้ำมัน, ตู้น้ำมัน, ปั๊มหลอดน้ำมัน, ปั๊มดูดน้ำมัน, ปั๊มเคลื่อนที่ได้, ชุดดูดถ่ายน้ำมันเคลื่อนที่, หัวจ่ายน้ำมัน, ตู้น้ำมันถูกถูก, ปั๊มน้ำมัน, หัวฉีดน้ำมัน, มิเตอร์น้ำมัน, มอเตอร์น้ำมัน, ฟิวไร้ท, ปั๊มน้ำมันเติมรถกระบะ, น้ำยาวัดน้ำมัน, น้ำยาวัดน้ำ, ตู้แมคคานิกส์, ตู้ดิจิตอล, ตู้น้ำมันตัวเลขดิจิตอล, ชุดปั๊มน้ำมัน, อะไหล่ปั๊มน้ำมัน, ชุดดูดจ่ายน้ำมันใช้แบตเตอร์รี่, ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันใช้ไฟแบตเตอร์ใช้ไฟ12v.-24v.แบตเตอร์รถยนต์, แบตเตอร์รี่รถยนต์ใช้กับปั๊มน้ำมันดูดจ่าย, อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน, อุปกรณ์รถน้ำมัน, อะไหล่รถน้ำมัน, ถังน้ำมัน, ชุดวัดค่าน้ำมัน, ชุดตรวจสอบน้ำมัน, รถบรรทุกน้ำมันอะไหล่, วาล์วเปิดปิดน้ำมัน
ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
Follow Us.    Pump_Srifah
Id: @723pqizl (มี@ข้างหน้าด้วยค่ะ)
><
โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
Blogger - ศรีฟ้าโปรเกรส
  Blogger_SrifahProgress
มุมนักเสี่ยงโชค
  ผลสลากออมสิน
  ตรวจผลล็อตเตอรี่
การสื่อสาร
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
สถานีโทรทัศน์
  ทีวีสี ช่อง 3
  ทีวีสี ช่อง 5
  ทีวีสี ช่อง 7
  ทีวีสี ช่อง 9
เนื้อหา.สาระ ดีดี
  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
  ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยรัฐ
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  สยามธุรกิจ
  สยามรัฐ
  เดลินิวส์
  แนวหน้า
บริการ
  เช็คราคาสินค้า